Библиотеката представя: Библиотеката влезе в учебните зали

Университетски дневник бр.18 (2016)

От 17 до 28 октомври 2016 г. се проведе обу­чение за развитие на информационната компетентност, интегрирано в учебната програма на общообразователни курсове по български език и академично есе, които са задължителни за всички студенти в Нов български универси­тет. Екип от 7 библиотекари успя да обхване 65 групи и в рамките на половин час запозна аудиторията с основни ресурси и услуги на библиотеката. На първо място студентите научиха, за безплатната читателска карта, която съдържа 15.00 лв. кредит всеки семестър за заплащане на услуги. Разгледани са различните видове търсене в библиотечния каталог, като специално място бе отделено на ползването на дигиталната библиотека както в локалната мрежа на универ­ситета, така и извън нея. Обърнато бе внимание на „Обединено търсене в бази данни“, като бяха разкрити възможностите на платформа EBSCO Discovery Service.

Търсенето се провежда през едно място, като списъкът с резултати съдържа пълен текст на книги, статии и други видове документи или библиографски данни. Обяснени са спецификите на библиотечно-информационните и техни­чески услуги. Отделено бе внимание на възможността за електронна проверка на кредита в читателката карта. Представени бяха всички видове обучения, които библиотеката предлага за студенти. В края студентите бяха поканени да станат приятели на фейсбук страницата на Центъра за книгата. Създадена е възможност под формата на мобилна игра студентите самостоятелно да проверят наученото.

Вашият коментар