Библиотеката представя: Три ценни колекции на ProQuest в НБУ до края на годината

Университетски дневник бр.18 (2016)

До края на 2016 г. библиотеката организира временен достъп до 3 колекции на ProQuest. Това са „ProQuest Central“, „ProQuest Dissertations & Theses A&I” и „SciTech Premium Collection“.

„ProQuest Central“ е мултидисциплинарна и многоезична база данни с около 24000 индексирани и реферирани заглавия, от които над 18000 са представени в пълен текст. Преобладават периодичните издания, но са включени части от книги, дисертации, материали от конферен­ции, работни документи и др. ProQuest Central предоставя достъп до продукцията на издателите Emerald, Elsevier, BMJ, Palgrave, MacMillan, The Economist, SAGE, Nature Publishing Group, Cambridge University Press и Dow Jones. Важно е да се отбележи, че над 7700 от заглавия са вклю­чени в индекса Scimago, от тях 70 са класирани в топ 100. Представени са и документи на български език.

„Scitech Premium Collection“ е база данни в областта на науката, техниката и технологиите. Съдържа над 9200 заглавия на научни и професионални списания, технически доклади, сбор- ници от конференции и други. От тях 7100 са в пълен текст, 1,8 млн. индексирани таблици и фигури, и 11 млн. патенти. Сред издателите са МТЕ, IEEE, Wiley, Springer, Elsevier и други. Над 4200 заглавия са включени в индекса Scimago, като 50 от заглавия са класирани в топ 100. Включена е информация за повече от 50000 до­кумента на български език.

„ProQuest Dissertations & Theses A&I“ е най-голямата база данни за дисертации света досега. Тя съдържа над 2 млн. документа в пълен текст и още над 4 млн. представени до ниво резюме. Повече от 110000 дисертации се добавят към базата данни всяка година. Най-много на брой са защитените дисертации от САЩ, Англия, Ка­нада, Китай, Германия, Шотландия, Франция, Швеция и други. Базата е на различни езици, не съдържа български дисертации.

Вашият коментар