Нобеловата награда за икономика 2016

Университетски дневник бр.18 (2016)

Споразумението за свободна търговия с Ка­нада (СЕТА), Трансатлантическото търговско споразумение (ТАТА), Транстихоокеанското търговско споразумение (ТРТА) са три глобални договора, които разбуниха човечеството. Върху т. нар. Всеобхватно търговско споразумение се работи почти десет години от Световната търговска организация. Споровете са интензивни, провеждат се научни изследвания, а търговският обмен се развива експоненциално, сключвайки и/или отменяйки различни търговски договори.

Какво показва този процес?

Очевидно, че договорите са сериозна икономическа и правна материя. Те не бива да бъдат оставени в ръцете на нито една от страните, които имат интерес от сключването им. Това се отнася както за многостранните, така и за двустранните договори.

Хората и икономиките взаимодействат чрез и в рамките на редица споразумения и догово­ри или въпреки тях. Затова договорите са обект на системен изследователски интерес.

Тази година Шведската кралска академия на науките и Шведската централна банка бяха провокирани: те връчиха Годишната Нобелова награда за икономика на американските изследователи Оливър Харт и Бенгт Холстрьом с краткия мотив “… за техния принос към Теорията на договорите”.

Двамата изследователи са с европейски произход – англичанин и финландец. Те работят в САЩ, съответно в Харвард и Масачузетския технологичен институт. Интересът им към до­говорните отношения в икономиката датира от 80-те години на миналия век. Постепенно се създава Теория на договорите като интердис­циплинарен подход, свързващ правото и икономиката в управленската практика.

Изследователите анализират структурата на договорите, връзката между стимули и резултати, разпределението на собственическите права за целите на ефективността, отстраняване на влиянието на случайността, късмета и конюнктурата, когато те се отчитат като принос за изпълнителя.

Договорите са много различни и с обхват от честната дума до хиляди страници. Стремежът е да се обхване необятното. Управлението и изпълнението им е сложен процес и задача с мно­го компоненти. Някои от тях не се наблюдават, контролират и отчитат. Именно това прави договорите “непълни” според терминологията на лауреатите.

Факт е, че между правото и икономиката има конфликт. Договорите не успяват да обхванат разнообразието от стопански ситуации. Често икономиката не възприема логиката на правните норми като регулатор, особено за иновативните ситуации. Юристите, от своя страна, не всякога разбират стопанската логика, когато тя се отнася към неопределено бъдеще.

Оливър Харт и Бенгт Холстрьом са осъзнали и осмислили посочените несъответствия. Техните усилия са оценени достойно заради практическата им насоченост и теоретична задълбоченост, ориентирани към ефективни сто­пански и управленски решения.

Ангел Георгиев

Вашият коментар