Преподавателите на НБУ

Департамент „Антропология“ отбелязва 60-годишнината на трима свои видни учени през 2018 г.

Университетски дневник бр.24 (2019)

ПРОФ. Д-Р МАГДАЛЕНА ЕЛЧИНОВА
Ръководител на департамент „Антропология“ на НБУ

Ръководителят на департамент „Антропология“ представя три юбилея – на колегите си Васил Гарнизов, Ирена Бокова и Румен Даскалов.

Тази година в департамент „Антропология“ на НБУ трима обичани и уважавани колеги честват житейски и творчески юбилей – доц. д-р Ирена Бокова, доц. д-р Васил Гарнизов и проф. Румен Даскалов, д.н. И тримата са личности със собствен блясък, изключителни качества и принос за развитието на департамента и на университета. Затова е трудно в няколко реда да се изброят заслугите им, колкото и голямо да е желанието за това на пишещата тези редове.

Ще започна с Васил Гарнизов, чийто принос за развитието на Нов български университет е безспорен и може би все още неоценен по достойнство. Той е сред малцината, инициирали идеята за създаването на НБУ и след това работили неуморно за нейната успешна реализация. На него дължим и създаването на нашия департамент – първият департамент по антропология в България, учреден по време, когато дисциплината все още не беше популярна в страната. Васил и до днес си остава силно обвързан с посоката на развитие на университета и на департамента – не само по силата на задълженията му като член на Настоятелството и на Председателския съвет и като оглавяващ Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, но и по вътрешно убеждение, личен избор и професионална идентификация. Той винаги има ясна визия за развитието на департамента в дългосрочен план, прави стратегически най-важните предложения, които укрепват имиджа на департамента като значим център за обучение и изследвания в областта на антропологията. Винаги разчитаме на огромната му ерудиция, преподавателски и изследователски опит, умение да общува със студентите. Благодарение на него в нашите програми и издания са застъпени и развити сфери като икономическа и политическа антропология, регионално развитие и планиране, общество и околна среда, визуална антропология и много други.
Социалните и политическите му анализи, а в последно време все повече и отличните му изяви като фотограф го правят известен далеч извън рамките на университета и професионалните академични среди.

Ирена Бокова е също толкова впечатляващ професионалист и личност. От самото ѝ идване в департамента през 2005 г. тя се прояви като човек, на когото може да се разчита за всичко – и за развитие на учебните програми и преподаването, и за изследователски инициативи, и като организатор и администратор. Всичко това намери отзвук в кариерното ѝ развитие – декан на ФБО, директор на програмен съвет, ръководител на Центъра по визуална антропология и т.н.; спечели ѝ привързаността на студентите, уважението на колегите, направи я ценена и търсена като експерт извън университета, донесе ѝ международно признание. Ирена безспорно е отличен преподавател и изследовател, чийто принос в областта на културното наследство, културния туризъм, музейното дело, визуалната антропология и др. е високо оценяван. Но тук искам да откроя изключителните ѝ организационни умения, надхвърлящи образователните и изследователските проекти и включващи организирането на изложби, събития, професионални мрежи. Тя притежава качеството да популяризира идеи сред хора от различни професионални среди и с различни характери и да ги обединява за реализирането на интердисциплинарни инициативи. Извън съмнение е, че именно тя допринесе за разширяването на междудепартаментните и институционалните контакти на нашия департамент.

И накрая, но не на последно място, Румен Даскалов е също незаменим член на нашия департамент – утвърден изследовател, човекът, спечелил най-много международни грантове и специализации, както и завидно международно признание. Авторитетът му на изследовател на социалната и културната история на България и Балканите е голям. В трудовете си прилага интердисциплинарни подходи, съчетаващи методи от областта на историята, антропологията, социологията. Той безспорно е най-плодовитият автор в департамента, издал респектиращ брой книги и статии на български и чужди езици. Преди време, благодарение на него, НБУ беше базова организация на мащабен проект, финансиран от Европейския съвет за научни изследвания и изследващ преплетените истории на Балканите. От години води курсове в Централноевропейския университет. Международното му признание се изразява и в участието му в редакционните колегии на няколко престижни международни академични списания. Със своята изследователска дейност и стойностни публикации Румен Даскалов неизменно допринася за по-високото оценяване на департамента и университета в процедурите по акредитация. Макар и по-затворен и по академичному разсеян, той никога не отказва да напише рецензия, за да подкрепи развитието на своите колеги.

Тези няколко думи само бегло очертават приноса и значимостта на нашите юбиляри. Неизказаното се надявам да бъде компенсирано донякъде от искрените приятелски чувства, с които са написани.

Скъпи Ирена, Васко, Румене, честит юбилей! Бъдете здрави, все така успешни и не се променяйте! Надявам се още дълги години да имам удоволствието да работя и да общувам с вас!

Вашият коментар