Студентите на НБУ

Еразъм мобилностите в НБУ през погледа на студенти и преподаватели

Университетски дневник бр.24 (2019)

Обратната връзка винаги има значение

Д-Р СТЕФАНИ КАЛДАРЪМОВА
Специалист в Еразъм-офиса на НБУ

Д-р Калдаръмова ни разказва за Еразъм мобилността в проценти. Всички обичаме да имаме достъп до информация, която борави с числа. Зад тези числа, съставени от цифри, стои обаче една по-сложна история – тази за избора, целта, ползата и отговорността и за това как достъпът до информация подпомага този избор.

Движещите сили при вземането на важно решение (да напуснеш, макар и за кратко време, познатата среда и да експериментираш с идеята да откриеш нещо ново с всички придружаващи това рискове, плюсове и минуси) обикновено са различни, понякога твърде индивидуални, но в желанието си да потърси общи принципи Еразъм-офисът на НБУ разпространи кратка анкета между студенти и преподаватели, които са участвали в мобилности по програма „Еразъм+“. Ето какво показват резултатите от нея:

СТУДЕНТИ

На въпроса откъде нашите студенти са научили за възможността да осъществят мобилност по програма „Еразъм+“, получихме следните отговори:

Повече от 50% от анкетираните студенти посочват, че предварително са чували за възможността да осъществят Еразъм мобилност. 18,89 % посочват на първо място информационните срещи и материали на Еразъм-офиса като източник на информация за възможностите на програмата. 24,44% са научили от приятел и 4,44% – от сайта на Еразъм-офиса.

След приключването на селекционния процес по програмата (обикновено през първите три месеца на календарната година) студентите започват да се подготвят за заминаване – попълват нужните документи, търсят възможности за настаняване и др. На този етап някои от избраните студенти започват да се колебаят, а други откровено споделят, че най-вероятно ще се откажат от мобилността си. Това ни накара да зададем въпрос относно основните фактори, които провокират оттегляне на вече одобрените кандидатури.

Причини избраните за мобилност студенти да се колебаят преди заминаването си

Въпреки че повече от 58% от участниците в анкетата посочват, че не изпитват колебания в бъдещото си заминаване, има няколко доста често срещани фактора, които влияят върху крайното решение на студентите:

• На първо място студентите са посочили финансови причини като фактор за колебание (26,83%);
• Следват проблеми, свързани с приемащата институция (най-често настаняване) – 8,54% от анкетираните;
• 6,10% посочват лични причини като фактор за колебанието им да заминат.

Средно между 5 и 10 студенти всяка година се отказват да реализират своята мобилност и количествено тази тенденция клони към увеличаване. Студентите, които са били селектирани, но не са успели да заминат, споделят различни причини:
• Някои от тях посочват лични причини;
• Други споделят, че са изпуснали сроковете за кандидатстване;
• Някои се отказват заради по-привлекателна за тях възможност – напр. започване на нова работа.

Около две трети от завърналите се от мобилност студенти на НБУ (72,22%) отговарят отрицателно на въпроса дали са имали проблеми по време на Еразъм престоя си в чужбина, като почти всички споделят, че мобилността им е била изключително полезна. На този фон колебанията на част от студентите преди заминаване изглеждат не особено основателни. Като проблемни в някои приемащи институции анкетираните най-често споменават:

• административното обслужване – малко над 16%;
• курсовете – 8,33% от студентите. Понякога приемащите институции променятопределени курсове малко преди стартирането им. Всеки студент има право1 месец след започване на мобилността си да заменя курсове, независимо дали поради лични съображения или поради проблеми от страна на приемащия университет. Това се отразява в индивидуалния Learning agreement During the mobility – отчетен документ, който описва промяната;
• социализацията – 2,78% посочват, че са имали проблеми със социализацията. Много често тази психологическа бариера се преодолява с помощта на местната секция на ESN (Erasmus Student Network), която осигурява т. нар. бъдита (англ. buddy).

Проблеми, изпитани по време на мобилността

От коментарите на анкетираните студенти става ясно, че дори тези, които са имали проблеми, виждат Еразъм мобилността си като безценно преживяване – в личен, академичен и професионален план.

От отговорите на въпроса за препоръки към Еразъм-офиса на НБУ бяха изведени някои интересни предложения за използване на дигитални методи за реклама на програмата и за разпространение на важна информация. Ето някои от тях:

• Използване на видеоплатформи (напр. Youtube) за разпространяване на информация, както и за даване на възможност на завърнали се вече студенти да споделят своята история във видеоформат;
• Създаване на апликация, която да улеснява процеса на комуникация;
• Използването и на други социални мрежи (освен функциониращите вече две Facebook групи), за да се разшири още повече достъпът и потокът от информация;
• Организиране на срещи на заминаващите студенти с чуждестранни Еразъм студенти за получаване на информация от първа ръка за институцията, за която биха искали да кандидатстват студентите на НБУ. През миналата учебна година за първи път Еразъм-офисът на НБУ успя да реализира една такава среща – т. е. началото е вече поставено;
• Въвеждане на информация на сайта на НБУ в по-схематичен, по-неформален и интерактивен вид, който да улеснява студентите.

Средната оценка на анкетираните студенти за работата на Еразъм-офиса на НБУ през последните 6 години е между 4 и 5, като няма значителна разлика между оценките за различните години. Въпреки че има още какво да се подобрява, много от студентите изразяват положителното си отношение в своите допълнителни коментари.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ

Осъществените Еразъм мобилности с цел преподаване значително (в пъти) превишават тези с цел обучение на персонала. Прави впечатление, че сред преподавателите се очертават утвърдени имена, които са вече познати в приемащите чуждестранни университети и по тази причина те получават ежегодно персонални покани за изнасяне на лекции.

Взаимодействието на преподавателите на НБУ с Еразъм-офиса получава от анкетираните подобна на оценката, която дават и студентите – средно между 4 и 5.

Най-интересната част от отговорите на анкетираните преподаватели в НБУ, осъществявали мобилност по програма „Еразъм+“, е свързаната с начина на споделяне на впечатленията и резултатите от преподаването в чуждестранен университет.

Повече от половината (58,33%) предпочитат да използват срещи и семинари в рамките на департамента за предаване на информация относно проведената от тях мобилност. Около 21% от анкетираните преподаватели споделят впечатленията си в лични разговори с колеги и 10% провеждат за целта специални семинари със студенти. Само 4% от осъществилите мобилност по програма „Еразъм+“ преподаватели успяват да се включат в организираните от Еразъм-офиса ежемесечни представяния в Центъра за книгата (в рубриката „Пътешествия по Еразъм“).

Вашият коментар