Статии

Проект “Европа в моята професия” в Нов български университет

Университетски дневник бр.26 (2019)

 

проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Катерина Йочева
гл. ас. д-р Катя Христова

През 2017 г. Българската асоциация за европейски изследвания (БАИЕ) спечели финансиране по програма „Жан Моне“ към програма Еразъм + за изпълнение на проекта „Европа в моята професия“. БАЕИ е обединение на преподавателите и учените в България, които преподават дисциплини, свързани с Европейския съюз (ЕС), и правят изследвания в тази област. Членове на организацията са представители на Нов български университет (НБУ), Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университетът за национално и световно стопанство, Българската академия на науките и редица други университети от страната. БАИЕ е колективен член на European Community Study Association (ECSA – WORD), която е основана през 1987 г. със седалище в Брюксел. ECSA – WORD, обединява организации от 60 държави от целия свят, освен от държавите–членки на ЕС, също и Япония, САЩ, Китай, Руската федерация, Канада и др.

Няколко са целите на проекта „Европа в моята професия“. На първо място – да се разясни на студентите и докторантите какви са изискванията в различните държави членки относно упражняването на професията, която са избрали – дали съществуват национални ограничения или съществува пълно признаване на дипломи и квалификация, какви специфични европейски правни актове се прилагат в съответната професионална област. Втората цел е младите хора да се запознаят с възможностите за ползване на различни програми и проекти, финансирани от ЕС, чиято цел е тяхното професионално обучение и стаж, които биха помогнали за утвърждаването им в професията. Следващата цел е да бъде създаден форум за дискусия, като студентите и докторантите изразят мнението си за съществуващата правна рамка за професионална реализация в ЕС – има ли достатъчно единни правни норми, дали те не са твърде много, какво е необходимо да се извърши още в Брюксел и в отделните държави членки, за да има едно свободно движение на специалисти в рамките на съюза?

Последната, но не по значение цел е с анкета сред студентите да се получи информация за провеждане на научно изследване, което да покаже какви са възможностите за кариерно развитие в ЕС, а също така и какви са нагласите на младите хора по отношение на правната рамка за тяхната професионална реализация. Тази задача бе изпълнена в Нов български университет. Със съдействието на проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Катя Христова бе проведена анкета, в която участие взеха над 50 студента от магистърска програма „Право“.

За реализирането на проекта се използват няколко инструмента, често се организират работни срещи (семинари), които се провеждат в 10 български университета, сред които е и Нов български университет.

Семинарите включват четири сегмента. Първо се представя проектът, след това се обясняват и дискутират различните правни актове на ЕС и на отделни държави членки, които регулират предоставянето на професионални услуги в съответната област. Тук попадат взаимното признаване на дипломи, квалификационни курсове, професионални постижения, специфични изисквания в отделни държави членки и т.н. По-нататък се представят програми и проекти за насърчаване на професионалната квалификация и кариерното развитие. За целта бяха поканени представители на администрацията и хора от практиката, участвали в програми и проекти на ЕС. Те представят съществуващите възможности за подпомагане и споделят своя опит за успешно кандидатстване. Така например на семинара в НБУ презентации направиха Веселка Коева, член на Висшия адвокатски съвет, и Евгени Стоянов, заместник министър на правосъдието. Работните срещи завършват с дискусия. Въпросите, които не могат да намерят отговор непосредствено в рамките на семинара, се поместват на сайта на проекта и на тях отговарят компетентни специалисти от БАЕИ.

Важно място в проекта „Европа в моята професия“ заема научната част. Целта на научното изследване е да се даде отговор на два основни въпроса:

  1. Каква е информираността на българските студенти относно европейските правни норми в съответната професионална област: архитектура, медицина, правни услуги, преводачески услуги, търговия, финанси?
  2. Знаят ли младите хора за програмите и проектите, финансирани със средства от ЕС, които целят кариерното им подпомагане?

За да се отговори на тези въпроси, от ангажираните по проекта експерти се изисква да извършат съответния анализ на нормативната база на ЕС, да се запознаят подробно с различни програми и проекти, финансирани чрез бюджета на съюза, да извършат количествен и качествен анализ на информацията, събрана чрез анкетата.

През ноември 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе годишната научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания във връзка с проекта, в която участие ще вземат и преподаватели от Нов български университет.

Конференцията цели да съчетае дискусията около насоките за развитие на Европейския съюз след изборите за Европейски парламент през 2019 г. с резултатите от проекта „Европа в моята професия“, реализиран от БАЕИ (виж www.eumypro.eu).

Експертите ще представят своите резултати по отделните професионални направления и на научна конференция, която ще се проведе в средата на 2020 г. Накрая резултатите от изследването ще бъдат публикувани в научен сборник и поместени на сайта на проекта. Те ще се използват от Европейската комисия при разработването на бъдещите регулационни мерки по отделни професионални направления.

Вашият коментар