(Не)достъпния университет

Система за тюторство в Нов български университет

Университетски дневник бр.24 (2019)

САВА КЕРЕЛЕЗОВ
Директор на Бакалавърския факултет,
един от двигателите на системата за тюторство в НБУ

 

Системата за тюторство е едно нещата, които НБУ прави за първи път, както често ни се е случвало, в България. В тази статия авторът представя накратко философията ѝ, заедно с лицата на първите тютори, както и кратки интервюта с двама от тях. Достъпността се възпитава и подкрепя. Това е тюторството.

1. Цели на системата за тюторство

Системата за тюторство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с универсситетската среда.
Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения.

2. Системата за тюторство включва:

2.1. Запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, академичната среда и техните права и задължения:

• Мисия, образователна философия и структура на НБУ
• Права и задължения на студентите
• Необходимостта от ангажираност при попълване на анкетите за удовлетвореност от програма, курс и преподавател
• Условията за записване на семестър – срокове, такси, намаления, стипендии, заеми
• Изисквания за завършване: кредити, държавни изпити и/или дипломна защита
• Виртуалната учебна среда (Moodle НБУ) и работа с e-student
• Функции и дейност на Студентския съвет
• Център за книгата и Библиотека на НБУ
• Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
• Университетски театър, Галерия „УниАрт“, Музей на НБУ, спортни съоръжения, Медицински център, ресторанти и кафе-клубове.

Консултира и насочва студентите по въпроси, свързани с тяхното обучение:

• Особеностите и значението на общото образование в НБУ
• Системата за текущото и финалното оценяване в НБУ
• Възможността за обучение по индивидуална програма
• Възможностите за прехвърляне в друга програма
• Възможностите за записване на майнър-програма – втора специалност
• Възможностите за записване на курсове от други програми (от V до VIII семестър)
• Възможностите за кандидатстване по програмите за обмен на студенти
• Възможностите за стипендии и работа по Системата за студентски труд и стаж в НБУ
• Възможностите за включване в научни изследвания, творчество и клубен спорт извън конкретните изисквания на програмата.

Консултира и насочва студентите по други въпроси, свързани с тяхното обучение:

• Помощта, която могат да получат при специфични образователни изисквания
• Възможности за намиране на квартира, осигуряване на карти за транспорт и др.
• Възможностите за почасова работа, стаж и професионална реализация.

3. Задължения на тюторите
Тюторите трябва:

• да консултират своевременно и точно студентите по всички описани по-горе въпроси;
• да се обръщат към съответните служители на НБУ за информация, когато нямат такава или не са сигурни в знанията си, преди да дадат отговор на студента;
• да насочват правилно студентите към съответните звена, които да им съдействат;
• да предпазват студентите от вредни за тях практики на преписване и закупуване на готови курсови и дипломни работи;
• да следят удовлетвореността на студентите от обучението им в НБУ и да ги мотивират да продължат следването си докрай;
• да сигнализират съответния декан в случай на сериозни слабости в дадена програма или при проблеми с правата на даден студент;
• да следят причините за незаписване или забавяне на записването от страна на студентите, за които отговарят, и да предприемат действия за тяхното стимулиране и подпомагане.

Тюторството НЕ ВКЛЮЧВА:

• Консултиране на студентите по академични въпроси, свързани с тяхната програма, като: избор и смяна на курсове, избор на модул или специализация, провеждане на практики и стажове, теми за дипломиране, научни ръководители
• Изготвяне на индивидуален план за по-ранно завършване или при промени в програмата.
• Акредитация на придобити знания и умения извън НБУ или в други програми на НБУ
• Проверка на общите справки на студентите при завършване за изпълнение на изискванията за общ брой кредити на програмата
• Даване на предложения за промени в графика на курсовете от програмата по предложения на студентите
• Тюторстване на студенти от програмите, в които преподава тюторът, освен ако студентите не се обучават по индивидуална програма
• Извършване на административни дейности вместо студентите, като: записване на семестър, плащания на такси, подаване на заявления, сключване на договори и др. под.

Студентите, които ще бъдат тюторствани:
Всички студенти в бакалавърските програми на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

Тютори могат да бъдат:
Всички щатни преподаватели и членове на Председателския съвет на НБУ, които искат да се включат в системата за тюторство.

Представяне на тюторите

 

Ася Иванова

Родена съм в гр. Русе на 10.12.1972 г. От 1991 г. живея в и край София.
Образованието ми кръстосва театъра и музиката. Завършила съм музикално училище с пиано. После актьорско майсторство в програма „Театър“ на НБУ. Магистратурата ми е в програма „Фолклорна хореографска режисура“ (така забърках и танца в образованието си). Защитих докторска степен през 2012 г. на тема „Музика – танц – театрално действие (Гранични сценични форми)“.
Преподавам в бакалавърските и магистърски програми на департамент „Театър“ от 1996 г. Като актриса съм участвала в редица представления, допринесли за развитието на театралния език в България.
Имам една номинация и една награда „Икар“.
Професионалните ми интереси са в областта на съвременното изкуство.
В свободното си време обичам да правя сладкиши и кулинарни експерименти, да гледам филми и да пътувам. Обичам и да се уча на нови неща.

Биляна Костова

Родена съм на 04.05.1973 г. в гр. София.
Завършила съм магистърската си степен в СУ „Св. Кл. Охридски“, ГГФ – катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, геолог-геохимик.
Докторантурата ми е в СУ „Св. Кл. Охридски“, ГГФ – катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“.
Доцент съм в НБУ и преподавам в БП „Екология и опазване на околната среда“.
Професионалните ми интереси са свързани с минералогия и кристалография: природни и синтетични минерали, нови материали, структурни дефекти.
В свободното си време обичам да чета, да гледам филми и да се грижа за цветята си.

Бойка Бъчварова

Родена съм на 24 юни 1955 г. в гр. София.
Завърших българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, следдипломна квалификация „Информатика за филолози“, курсове за работа с FrontPage и DreamWeaver, както и 4 нива на английски език.
Научните ми интереси са в областта на лингвистиката, антропологията, културната семиотика, социалната психология, детската психология и методиката на обучение.
Преподавам в бакалавърските програми „Реклама“, „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Логопедия“ и в магистърската програма „Реклама и бранд мениджмънт“, водя и ООК по български език.
Свободното си време посвещавам на писане, четене, театър, синкретични изкуства, етнологични и антропологични събития.

Борислав Георгиев

Роден съм на Големите пет кьошета в София през 1958 г.
Магистър съм по български език и литература, доктор съм на БАН по лингвистика с тема „Норма и медии“. Двайсет години водих рубриката „Българският език на Борислав Георгиев“ по програма „Хоризонт“ на БНР.
Основател съм на първия общообразователен курс по езикова култура и писане на есе и първи преподавател в него. Водя ООК по български език и курсове в програмите „Българистика“, „Англицистика“, „Реклама и бранд мениджмънт“ и „Семиотика“.
Научните ми интереси са в областта на лингвистиката, социолингвистиката, езиковата антропология, езиковата прагматика, семиотиката и родноезиковото обучение.
Обичам: класическата музика, джаза, киното; да чатя със студентите си в социалните мрежи (в потайна доба).
Откакто съм на основен трудов договор в НБУ, неформално и напълно доброволно помагам на студентите (си) да се ориентират в академичната сфера на НБУ – най-често на чаша кафе в двора на университета. Надявам се да Ви бъда полезен, уважаеми студенти!

Веселина Къдрева

Казвам се Веселина Христова Къдрева, родена съм през 1984 г. в гр. Русе.
Завършила съм магистърската програма по когнитивна наука на английски език в НБУ.
През 2019 г. ми предстои защита на докторска дисертация на тема „Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на биопоказатели“.
Преподавам в БП „Психология“, БП „Психология на английски език“, МП „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, МП „Реклама и брандмениджмънт“.
Преподавателската ми дейност отразява и изследователските ми интереси в областта на вземане на решение и преценка, методология на психологическите експерименти, ползваемост и рекламно въздействие.
Обичам да плувам и да летя със самолет.

Георги Проданов

Главен асистент съм в Нов български университет.
Завърших политология в СУ „Св. Климент Охридски“.
Доктор съм по политология, стипендиант на фондация „Сасакава“. Специализирал съм при проф. Джералд Шнайдер в Университет Констанц, Германия. Postdoctoral Research в Московския държавен хуманитарен университет „М. Шолохов“ – Институт за перспективни хуманитарни изследвания и технологии.
Изследователските ми интереси са в сферата на политическите елити, политическите партии, избирателните системи, международните отношения на постсъветското пространство. Автор съм на главата „Качество на демокрацията и качество на елитите“. Член съм на редакционната колегия на списание Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education и списание „Политически анализи“ при департамент „Политически науки“, НБУ.

Георги Цонев

Роден съм на 30-и ноември в Плевен, където завърших и гимназия с природоматематически профил.
От 2010 г. съм бакалавър по българска филология в Пловдивския университет, а година по-късно защитих магистърската си степен с работа върху интернет лингвистиката отново там. От 2012 г. станах SEMKNOW докторант по семиотика към Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на Нов български университет.
В НБУ съм програмен консултант на общообразователните курсове за умения по български език, в които и основно преподавам. Освен тях водя специализирани курсове по онлайн комуникации, академично писане и публично говорене в магистърските програми по брандмениджмънт.
Основните ми изследователски интереси са в областта на интернет лингвистиката, интернет семиотиката (моделите за конструиране на виртуални социални светове), теориите за текста, четивната култура и философията на езика.
В свободното си време обичам да чета съвременна европейска проза, да гледам странни риалитита и да пътувам.

Десислава Зарева

Родена съм в София на 26.02.1969 г.
Имах невероятния шанс да уча и завърша магистратури в три различни университета и да взема по нещичко от всеки един. Руската филология на Софийския ми показа красотата на руския език и култура, приложната лингвистика на НБУ „събуди“ преподавателя по английски в мен, а от културознанието на Стратклайдския университет в Глазгоу, Шотландия, научих, че и най-дребният предмет може да разкаже хиляди истории за хората, в чието ежедневие присъства. И че езикът, на който общуваме, може да е толкова многообразен, колкото са ситуациите, в които изпадаме.
В НБУ преподавам откакто го завърших, вече двадесета година :).
Обичам да преподавам и това до голяма степен определя професионалните ми интереси – науката за езика, методика на преподаване на чужд език и култура, онлайн обучение, междукултурно общуване.
Нямам хоби, но имам своите малки страсти – морето (сезонът и конкретното място рядко имат значение :)), снимането по време на път (главно с телефон :)) и неформалното общуване с колеги и приятели в социалните мрежи и не само.

Димитър Атанасов

Роден съм в Карнобат, живея в София.
През 1998 г. завърших математика в СУ „Св. Климент Охридски“, където на следващата година станах преподавател.
От 2008 г. се преместих в НБУ, където съм доцент от 2013 г.
Преподавам основно статистика и дисциплини, свързани с нея, напр. анализ и моделиране на данни.
Научните ми интереси са в областта на статистиката и нейните приложения за моделиране на различни явления и процеси. В последните години изследванията ми са фокусирани основно върху оценяването на когнитивни способности и постижения.
Извън академичната сфера съм работил какво ли не. Имам 12-годишен опит в разработката на финансов софтуер.
В свободното си време се занимавам с електроника, аудио, малки програмируеми компютри и корабомоделизъм. Практикувам фехтовка (сабя).

Екатерина Тодорова

Родена съм на 15 април в гр. София.
Магистър съм по логопедия и съм доктор по психология. Доцент съм в НБУ и от 2006 г. преподавам в бакалавърските и магистърските програми по логопедия, психология, езикова и речева патология, психология на развитието, театър.
От 2016 г. съм част от академичното ръководство на университета и съм декан на Бакалавърския факултет.
Научните ми интереси са в областта на психичното здраве и развитие, дислексия на развитието, комуникативните нарушения в детска възраст.
Обичам киното, театъра, изобразителното изкуство, книгите, музиката, пътешествията и особено ценя времето, прекарано в разговори с приятели.

Златка Ангелова

Родена съм на 26-и юни в София.
От 5-годишна свиря на пиано. Цялото ми образование е преминало през това. Завърших средно образование по изкуства и култура с пиано в София. След това станах бакалавър по
пиано в Националната музикална академия. Имам честта да съм първият магистър в Нов български университет по класически инструмент – пиано.
От 2015 съм доктор по „Музикознание и музикално изкуство“. От 2016 съм главен асистент. От 2017 съм програмен консултант на ООК по изкуства, социални умения и чужд език в НБУ.
От 1999 г. съм щатен преподавател по класическо пиано, камерна музика и инструментални ансамбли в департамент „Музика“.
Личните и творческите ми интереси са насочени предимно към класическото клавирно изпълнителство и педагогика. За мен Музиката е живот и професия.
В малкото си свободно време обичам: да усещам адреналина, да шофирам бързо, да съм сред коне, да поставям себе си пред нови предизвикателства… Общо взето – да експериментирам.

Иван Начев

От София съм, но телом и духом съм гражданин на света. Учил съм в Класическата гимназия. Вярвам, че политиката е изкуството на възможностите, а културата – на живота. Двете заедно водят до истинските важни промени, ето защо завърших първо политология, а след това и културология.
Преподавам в няколко бакалавърски програми: „Политически науки“, „Масови комуникации“ и „Гражданска и корпоративна сигурност“. Това може би обобщава идеята да имаш познанията, уменията и целта, за която да ги прилагаш. Харесвам свободата, не обичам несправедливостта и нежеланието на старите да разбират младите, както и да се нарушават човешките права.
В момента се занимавам основно с европейска интеграция и Европейския съюз. Във всички свои интереси се водя от стремежа да не се наслаждаваме на комфорта от мнението без дискомфорта на мисълта.
Казват, че във възпитаното общество не е проява на добър вкус да се говори за политика и религия. Аз обаче вярвам, че тъкмо университетът е мястото, където трябва да говорим за тези неща, да питаме, да спорим, да се заявяваме.
„Подправките“, които дават вкус на живота ми, са много – музика, изкуство, книги, кино…
Обичам да пътувам, харесвам места с история и култура. Чувствам се цял сред природата, която не спира да ме смайва.

Иво Попиванов

Роден съм на 22.05.1984 г. в гр. София.
Завършил съм бакалавърска програма по психология и след това магистратура по когнитивна наука в НБУ.
През 2015 г. завърших докторантура в Белгия. Темата ми беше свързана със зрителното възприятие на тялото и неговите части и как това се кодира в мозъка.
Преподавам невронауки („човешкият мозък“, „невропсихология“), както и експериментална психология в бакалавърските програми по психология на български и на английски език.
Професионалните ми интереси са в областта на невронауките (как работи мозъкът при нормалния човек и при патология), зрителното възприятие, оценяването на лицата за привлекателност и др.
В свободното си време обичам да плувам, да шофирам и да снимам на филм.

Илия Кожуõаров

Роден съм на 06.12.1981 г.
Магистър съм към програма „Графично и пространствено проектиране“.
Защитих докторска степен през 2013 г. на тема „Графичният дизайн като средство за изграждане на марка“.
Доцент съм в НБУ и преподавам от 2005 г. в БП „Графичен дизайн“ и МП „Графично и пространствено проектиране“.
Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения.
Личните ми интереси са свързани с графичен дизайн, изграждане на бранд, маркетинг, реклама, психология на взимане на решения и спорт.

Ирена Николова

Казвам се Ирена Николова.
Магистър и доктор съм по икономика на Нов български университет в областта на световната икономика и международните икономически отношения.
Преподавам в няколко бакалавърски програми с редовна и дистанционна форма на обучение: БП „Финанси“, БП „Маркетинг“, БП „Счетоводство и контролинг“ и БП „Управление на бизнеса и предприемачество“.
Научните ми интереси са в областта на международните финанси и международната търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода.
Обичам музиката, театъра, изучаването на чужди езици и култури, пътуванията.

Йоана Минкова

Родена съм на 05.03.1971 г. в гр. София.
Завърших средното си образоване в СМГ. Магистърската си степен – „инженер по електроника и автоматика“ – получих в ТУ-София. Имам професионална квалификация по специалността „Мултимедийни технологии“ в ТУ-София. Доктор съм в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ от 2013 г.
От 1999 г. работя като асистент в НБУ. Преподавам в БП „Мултимедия и компютърна графика“, „Информатика“ и „Мрежови технологии (на английски език)“. Заемала съм различни административни длъжности в НБУ.
Участвам в множество национални и международни проекти. Имам множество реализирани мултимедийни продукти, един от които – интерактивно мултимедийно приложение „Сателитен атлас на България“ – е представен на изложението EXPO 2000 в Хановер.
Научните ми интереси са в областта на мултимедийните технологии и електронното обучение.

Калина Христова

Родена съм на 06.01.1979 г. в гр. София.
Завършила съм бакалавърската си степен в НХА, специалност „Графика“, а магистърската – в Нов български университет в програма „Графично и пространствено проектиране“. За
щитих докторска степен през 2012 г. на тема „Рисунка и фотография в рекламния плакат“. Доцент съм в НБУ от 2005 г.
В момента преподавам в 2 бакалавърски (БП „Визуални изкуства“ – модули „Графика и илюстрация“ и „Плакат и рекламен дизайн“ и БП „Реклама“) и в 3 магистърски програми.
Професионалните ми интереси са свързани с графичен дизайн, плакат, илюстрация, изграждане на бранд, реклама и социални проекти.
В свободното си време обичам да рисувам, да пътувам (понякога без конкретна причина или заради изложба, музикален фестивал), да съм сред природата или да съм с приятели и с домашните си любимци.

Кристина Савова

Родена съм на 10.09.1978 г. в гр. София.
Завършила съм магистърска степен по моден дизайн в НБУ, София.
През 2013 г. защитих докторска степен по изобразително изкуство (моден дизайн) на тема „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.)“.
Преподавател съм от 2001 г. в НБУ в бакалавърска програма „Мода“ и магистърска програма „Мода и бизнесстратегии“.
Професионалните ми интереси са в областта на дизайна, прогнозирането и модните тенденции, проектирането на облекло, теорията и историята на модата, изграждането на моден бранд.
Личните ми интереси са насочени към модната рисунка и илюстрация, графичен и уебдизайн, кино, телевизия и стайлинг.

Мария Иванова

Родена съм на 15.09.1962 г. в гр. Сливен.
Магистър съм по икономика в Икономическия университет в гр. Варна и съм доктор по икономика към БАН. Имам допълнителни квалификации, като: Certificate in Personal Coaching, London, UK; Certificate in Mentoring, Oxford, UK; професионална диплома по мениджмънт, Open University, UK; сертификат на Willsden college – London, UK, за преподавател по “Международен туризъм”, “Информационни технологии”, “Организацията в бизнес средата”.
Преподавам в бакалавърска програма „Управление на бизнеса и предприемачество“ и в магистърските програми „Управление и развитие на човешките ресурси“ и „Мениджмънт за организационно съвършенство“.
Изследователските ми интереси са в областта на организационното развитие, лидерство и мениджмънт, управление на бизнеспроцеси, управление и развитие на човешките ресурси, ангажираност и мотивация на персонала, изграждане на ефективни екипи, личностно развитие, учене през целия живот и др.
Обичам приключенията, срещите с различни хора по света, в свободното си време пътешествам с любимия мотор Хонда СВ500 и приятели, зареждам се с енергия от разходки в планината; имам сертификат за управление на самолет LZ-DBI и сертификат за управление на еленски впряг. Мотото на живота ми е: „Ако в живота ви настъпва черен период, то нека да е под формата на черен хайвер, черни диаманти и черно мазерати“.

Маргарита Мишева

Родена съм и живея в гр. София.
Висшето си образование завърших в УНСС, със специалност „Икономика на туризма“. През 2014 г. станах доктор по управленско консултиране в туризма. Генерален секретар съм на Българската камара за образование, наука и култура (БКОНК).
Главен асистент съм в департамент „Администрация и управление“ на НБУ. Преподавам в БП „Управление на туризма“, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „Мениджмънт на развлекателната индустрия“.
Основните ми изследователски интереси са в областта на управленското консултиране в туризма, мениджмънта на туроператорската и агентската дейност, бизнеспланирането.
В свободното си време най-много обичам да чета и пътувам.

Методи Методиев

Роден съм през 1981 в град София.
По пътя към своето образование преминах през три университета и три града – бакалавър в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър в Централноевропейския университет /Будапеща/ и доктор в Университета в Глазгоу.
След дългото пътуване днес се радвам на слънчевите дни в кампуса на Нов български университет. Занимавам се с културна и социална история на ХХ-ти век. По-конкретните ми интереси са в сфрата на литературата, музиката и киното през последните 50 години.
Имам особено влечение към историята на спорта и определям себе си като страстен футболен запалянко.

Моника Попова

Родена съм на 10.12.1968 г. в гр. София.
Образование: магистър по керамика от НХА / София
Преподавател съм от 2000 г. в програмите: БП „Пластични изкуства“, модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“, МП „Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми”, БП „Графичен дизайн”, БП „Анимационно кино”.
Професионални интереси в: керамика, порцелан и 3Д проектиране, живопис, рисуване, египтология, история на изкуството, пърформанс, скулптура.
Личните ми интереси са насочени към монументалната пластика от керамика, монументална живопис, монументална рисунка, египтология, история на изкуството, литература.

Надежда Димова

Родена съм на 28.04.1980 г. в малкото китно градче Кубрат, живея в София.
Завършила съм магистърската си степен в Икономическия университет – Варна.
Защитих докторската си степен по икономика през 2006 г.
Доцент съм в НБУ и преподавам в БП
„Маркетинг“, МП „Маркетинг мениджмънт“, МП „Бизнескомуникации“.
Научните ми интереси са в областта на маркетинга, маркетинг мениджмънта, невромаркетинга, потребителското поведение, управлението на продажбите.
В свободното си време се разхождам, слушам различни стилове музика, гледам филми.

Николай Милев

Роден съм 1969-та година и съм главен асистент в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, където преподавам от 10 години монтаж, операторско майсторство и специални ефекти.
Завършил съм НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ с първа специалност „Кино и телевизионно операторско майсторство“ и втора – „Филмова и телевизионна режисура“.
Имам специализация във FEMIS – Франция /френския филмов университет/, а докторската си дисертация защитих в Москва – Руската академия на науките.
Снимал съм и продължавам да снимам документални филми в България и чужбина, работил съм по музикални клипове, между които на Влади Ампов – Графа, Мария Илиева, Любо Киров, Орлин Павлов, „Уикеда“, Миро /„Каризма“/, „Мери Бойз Бенд“ и много други.
Основните ми професионални интереси са в областта на киното, телевизията, фотографията, рекламата и масмедиите.
В свободното си време обичам да се занимавам с планинско колоездене, туризъм и пътувания /по и извън пътищата/ и пейнтбол.

Соня Алексиева

Родена съм на 15 август в София.
Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по журналистика, следдипломна квалификация „Реклама и връзки с обществеността”. Доктор съм на социологическите науки.
Преподавател съм в НБУ от 1999 г. (на хонорар) и съм на щат след заемането на длъжността „доцент“ през 2005 г. Преподавам в БП „Управление на туризма“, МП „Мениджмънт на туристическия бизнес“, МП „Мениджмънт на развлекателната индустрия“, МП „Бизнес комуникации”, МП „Луксозно хотелиерство” и др.
Основните ми изследователски интереси са в областта на: връзки с обществеността; културен туризъм; реклама и маркетинг на туризма; бизнескомуникации; изграждане на имидж; протокол и етика и др.
В свободното си време обичам да пиша и да снимам; поддържам pro bono сайт за туризъм, пътешествия и книги за моите студенти; навярно няма да спра да мечтая за пътуване, нови книги, разговори с приятели и следващи проекти, свързани с китайската история, култура и музеи.

Стоян Бунджулов

Магистър съм по „Плакат и визуална идентичност“ от 2008 г. в НХА. Предстои ми защита на докторска степен – декември 2018 г.
Преподавам в БП „Графичен дизайн“ и БП „Мода“. Както и в няколко магистърски програми.
Вълнуват ме качественото кино, авангардната мода и креативните похвати в плаката и визуалната идентичност.
Свободното си време прекарвам в четене, спане и изучаване на японската кухня и култура.

Христина Янисова

Казвам се Христина Янисова.
Родена съм през 1977 г. в гр. София.
Магистър съм по новогръцка филология.
Преподавам в бакалавърската програма на Нов български университет „Неоелинистика“.
Интересите ми са в областта на чуждоезиковото обучение и приложната лингвистика.
Обичам да пътешествам (в Гърция).

 

1. Какви преживявания Ви даде и какви мисли и вълнения пробуди у Вас участието Ви в пилотната фаза на Системата за тюторство в НБУ?

Когато бях поканен от декана доц. д-р Екатерина Тодорова да участвам в пилотната тестова фаза на системата за тюторство, не бях чувал за такъв подобен проект. Респективно бях скептичен и резервиран. Може би тези усещания се дължаха на неяснотите и множеството въпроси, които изникваха в мен след първоначалния разговор с нея. След няколко интересни и продуктивни срещи на пилотната група, а и отделно с редица професионалисти в различни области на психологията и психиатрията, голяма част от въпросите и скептицизма ми изчезнаха. Те се трансформираха в очакване на следващата тестова фаза, която за мен бе и най-интересната.
Моят опит е сравнително ограничен, защото успях да тествам системата с двама наши студенти, които се обърнаха към мен със специфични въпроси. Обратната връзка, която получих от тях, показа, че съм бил полезен, което ме удовлетворява и зарежда за следващите предизвикателства, които предстоят.

2. Каква е личната Ви мотивация да продължите да участвате и сега – в реалното осъществяване на системата?

Колкото повече навлизах в проекта, толкова по-добре се ориентирах и заедно с моите колеги правехме пъртината, по която щяхме да вървим в бъдеще. Учехме се и променяхме в движение някои правила, които бяхме поставили в началото. Все по-осезателно се оформи и потвърди усещането, че реално всеки един успешен преподавател е на първо място човек, притежаващ душа и вътрешна потребност за себераздаване. Аз осъзнах тази потребност от момента, в който станах програмен директор/програмен консултант на програма „Графичен дизайн“. Към този момент вече не съм на тази позиция, но придобитите и усъвършенствани опит и навици си останаха.
С нетърпение очаквам да разреша следващия уникален и предизвикателен казус, който е поредният тест за уменията и способностите ми.

доц. д-р Илия Кожухаров
(преподавател, тютор, член на програмен съвет към бакалавърска програма „Графичен дизайн“ и магистърска програма „Графично и пространствено проектиране“, директор на Лабораторията по графичен дизайн )

1. Какви преживявания Ви даде и какви мисли и вълнения пробуди у Вас участието Ви в пилотната фаза на Системата за тюторство в НБУ?

Включих се в пилотната фаза на проекта с голям ентусиазъм. Зарадвах се, че заедно с няколкото избрани колеги обсъждахме въвеждането на една нетрадиционна форма на комуникация между студентите и преподавателите в България. Винаги съм смятал, че ролята на преподавателя не се изразява само в предаването на знания по дадена дисциплина. Даже по-важна ми се струва ролята на преподавателя като ментор, човек, който напътства студентите си, когато те имат нужда от това.

2. Каква е личната Ви мотивация да продължите да участвате и сега – в реалното осъществяване на системата?

Във всекидневната си практика със студенти от програмите, в които преподавам, често ми се случва да изслушвам или да се опитвам да помогна при разрешаването на различни казуси.
Струва ми се, че бих могъл да бъда полезен донякъде и на някои от студентите от други програми.
Познавайки пилотната фаза на проекта, без да се замислям, се включих и в първия семестър, през който тази система се прилага на практика.

До скоро,
Иво

Вашият коментар