Преподавателите на НБУ

Социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст

Университетски дневник бр.27 (2020)

Надя Колчева

Д-р Надя Колчева е преподавател в Департамента по психология на НБУ, нейните интереси са в сферата на психологията на развитието, развитието в ранна и предучилищна възраст, клиничната психология.

В настоящия научен, но приятен и полезно-важен за четене текст тя разказва за проекта EU-Self, на който е създател и ръководител. В неговия фокус са тъкмо важността на развитието в ранна детска възраст на социални и емоционални умения, които ще гарантират здравето на обществото на възрастните по-късно.

We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.

Franklin D. Roosevelt,

Great Speeches

Днес няма съмнение, че първите етапи от развитието на човека поставят основите не само за цялостното му развитие и функциониране, но и за целия му по-нататъшен живот.

Нямаме съмнения и за това, че социалното развитие от най-ранна възраст е най-значимата област на развитие по отношение на всички останали и че тя оказва огромно влияние върху разгръщането на цялостния потенциал на детето. Според S. Meadows (20101) ако можеше детето да расте без социални взаимоотношения, което е невъзможно, то не би било „човек“.

Нямаме съмнения и за значението на развитите социални и емоционални умения за цялостното развитие на детето. Отдавна имаме безспорни доказателства, че  социалните и емоционални умения са критични за успешно функциониране в живота. Ако децата до около шестата си година не постигнат минимална социална компетентност, то има висока вероятност да са в риск в следващите възрастови етапи от своето развитие (D. McClellan & L. Katz, 19932).

Добре развитите социални умения допринасят за социалната адаптация на децата в детската градина или в училище; по-добра адаптация в групата на връстниците; предпоставят по-добри условия за учене; децата имат по-висок академичен успех… Деца с добре развити социални умения слушат по-внимателно този, който говори; по-кооперативни са с другите; молят за помощ, когато имат нужда; държат се по-отговорно, имат повече приятели. Като цяло социалните и емоционални умения са мощен инструмент за овластяване на децата за по-добро бъдеще, за по-щастлив и продуктивен живот. Те също така са незаменим инструмент за предотвратяване на социално изключване; агресивно и виктимно поведение, тормоз от връстници; отпадане от училище; различни видове рисково поведение (напр. злоупотреба с психоактивни вещества, престъпно поведение), младежка безработица и др. Дефицитите в социални и емоционални умения може да доведат не само до социална дезадаптация, но и до сериозна психопатология.

Подкрепата за развитието на социални и емоционални умения в ранните години увеличава шансовете на децата за успех в училище, на работа и в живота. Подобни действия  ще окажат въздействие не само върху самите деца, но ще имат голямо косвено въздействие върху техните семейства, учители и обществото като цяло. Подобна амбициозна цел си е поставил екипът на проект EU-Self – Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe (2019-1-BG01-KA201-062593). Проектът е финансиран по програма Erasmus+ (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA201 – Strategic Partnerships for school education). Нов български университет е координатор на проекта. Консорциум от 9 партньора (Нов български университет (България), Университетът в Лунд (Швеция), Erasmushogeschool Brussel (Белгия), Instituto Universitário da Maia (Португалия), Centro Social de Soutelo (Португалия), Galileo Progetti Nonprofit (Унгария), Университетът в Тузла (Босна и Херцеговина), Montessori IQ Kutak (Босна и Херцеговина), 37-ма детска градина „Вълшебство“ (България)) от 6 европейски страни ще работи по проекта в продължение на 2 години (01.11.2019 – 31.10.2021). Партньорите по проекта са представители на научната общност и практиката. Това е и една от основните ни цели – наред с един задълбочен научен анализ на състоянието към момента да направим и връзката с образователните институции, в които реално се случва обучението и развитието на децата.

По проекта ще бъде разработена иновативна уеб базирана платформа. Тя ще служи едновременно като хъб за информация и ресурси за развиването на социални и емоционални умения, както и като средство за комуникация и обмен на информация между институции, предоставящи услуги за деца в ранна и предучилищна възраст, изследователи, учители, специалисти, родители, експерти и други заинтересовани страни. Платформата ще бъде на свободен достъп. Планираме да бъде устойчива и достъпна след приключване на проекта. В нея ще бъде качен научен анализ с информация за всички европейски страни за състоянието на развиването на социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст. Наред с това ще бъдат идентифицирани и подбрани по определени критерии добри практики в Европа и по света. Предвиждаме във всяка страна-партньор да бъдат описани образователният контекст, както и практиката за развиване на социалните и емоционални умения на деца в ранна и предучилищна възраст. Ще бъдат разработени ключови теми, свързани с разбирането, развиването, оценяването на социални и емоционални умения.

През месец декември 2019 в гр. Брюксел, Белгия, в Campus Bloemenhof – Faculty of Management, Media, Society & Tourism на Erasmushogeschool Brussel се проведе първата среща по проекта. Партньорите се срещнаха, за да планират организацията и изпълнението на дейностите. Искрени благодарности на организаторите на срещата Mart Achten и Bert Wastijn за цялостната организация и съдействие!

За нас беше голяма чест и признание за това, което правим, специалната среща, която имахме на най-високо ниво в главния офис на Eurochild. Eurochild е мрежа от организации и лица, работещи в цяла Европа за насърчаване на правата и благополучието на децата и младите хора. Бяхме посрещнати топло от Генералния секретар на Eurochild, Jana Hainsworth, и Agata D’Addato, главен ръководител на проекти. На срещата присъстваха Надя Колчева, Галина Маркова, Claudia Piovano и Mаrta Bene. Имахме възможност да представим проекта и да обсъдим възможности за сътрудничество.

Поставили сме си доста амбициозни цели! Надяваме се всеки един от нас да допринесе за успешното реализиране на проекта! Надявам се и всеки един от нас да научи нови неща, да открие нови хоризонти, да намери нови вдъхновения! За нас EU-Self не е поредният проект. Това е кауза за децата! За нас като изследователи, учители, родители е важно да знаем как по-ефективно да подпомагаме развитието на социалните и емоционалните умения в ранните етапи на детското развитие, за да гарантираме по-добро и успешно бъдеще!

Проектът EU-Self започна своето начало през есента, като есенно цвете! Пожелаваме си нашите усилия да доведат до множество красиви цветове и невероятни цветя! И през есента, и пролетта, през зимата и лятото!

Не на последно място – искрени благодарности за съдействието и подкрепата от ръководството на НБУ в лицето на проф. д-р Пламен Бочков, д-р Мариета Цветкова, директор на Бюро „Проекти“, Яни Андреев, директор на отдел „Информационни технологии“.

И в никакъв случай на последно място: благодарности към членовете на екипа на проекта от НБУ – Бойка Атанасова (координатор), Антоанета Иванова (счетоводител), Илин Стоянов (системен администратор).

Meadows, S., (2010). The Child as Social Person. London: Routhledge.

2 McClellan, D., Katz, L. (1993). Young children‘s social development: A checklist. ERIC Digest, EDO- PS-93-6. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.

Вашият коментар